SMOOK

Svazek měst a obcí okresu Karviná

Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński

Tento euroregion představuje území s vlastní bohatou kulturní a historickou tradicí, která se rozvíjela v údolí a povodí řeky Olše. Je příkladem úspěšné přeshraniční spolupráce v rámci regionů, které náleží výlučně do nových členských zemí EU. Jedná se přitom o oblast, pro kterou byly typické národnostní střety a kvůli níž po první světové válce obě země svedly krátkou válku.

Poloha

Euroregion leží v pohraniční oblasti severovýchodní části České republiky a jižního Polska, v těsném sousedství se Slovenskem. Rozkládá se na obou stranách hranic od Hrčavy (ČR) a Jaworzynki (PL) až po Bohumín (ČR) a Chalupki (PL). Přirozenou osu tvoří řeka Olše, srdcem pak jsou hraniční města Český Těšín a Cieszyn. Na jeho území se nachází největší hraniční přechod mezi Českou a Polskou republikou: Český Těšín-Cieszyn. Z hlediska státní správy Euroregion zahrnuje v ČR okres Karviná a příhraniční část okresu Frýdek-Místek, v PL příhraniční část Slezského vojvodství.

Úkoly a cíle

Jedním z hlavních úkolů Euroregionu je správa Fondu mikroprojektů Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – PR pro období 2007 - 2013.

Dále podporuje Euroregion v pohraničních územích rozvoj zejména v těchto oblastech činnosti:

 

· výměnu zkušeností a informací při rozvoji regionu,

· řešení společných zájmů v oblasti dopravy, komunikací, spojů a bezpečnosti obyvatel,

· řešení společných problémů ekologie a životního prostředí

· rozvoj turismu a cestovního ruchu včetně rozvoje a dalšího zlepšování hraničního styku,

· akce podporující rozvoj kultury, osvěty a sportu,

· kulturní výměnu a péči o společné kulturní dědictví,

· spolupráci mezi školami a mládeží na území Euroregionu.

 

Euroregion je výjimečný v tom, že v jeho rámci spolupracují i záchranné a horské služby obou zemí i orgány zabývající se předcházením a odstraňováním živelných katastrof.

Mezi nevýznamnější projekty realizovány v minulosti patří vybudování sítě přeshraničních cyklotras v hodnotě téměř čtyř set tisíc EUR a rekonstrukce příjezdové komunikace k hraničnímu přechodu Horní Líštná/Leszna Górna za dva miliony EUR.

Bližší informace lze nalézt na: http://euroregion.inforeg.cz.

Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński vznikl dne 22. dubna 1998 podpisem smlouvy o regionální spolupráci mezi Regionálním sdružením pro česko – polskou spolupráci Těšínského Slezska se sídlem v Českém Těšíně a Stowarzyszeniem Rozwoju i Wspólpracy Regionalnej „Olza“ se sídlem v Cieszynie.