SMOOK

Svazek měst a obcí okresu Karviná

NOVINKY

zde naleznete aktuální informace

Na jednání starostů dne 25.5.2021, které se konalo v Albrechticích, bylo diskutováno využití pozemků po ukončené hornické činnosti a s tím související korespondence s hejtmanem Moravskoslezského kraje (dále jen MSK). Cílem obcí je nalézt smysluplné využití lokalit po ukončené hornické činnosti.

 

V dalším bodu byli k problematice údržby silnic MSK v roce 2021 přizváni hosté, Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana MSK a Ing. Tomáš Böhm, MBA, ředitel Správa silnic MSK.

Náměstek hejtmana prezentoval plány na opravy, rekonstrukce a údržbu komunikací v letošním roce. Rozpočet MSK je ve výši 200 mil. Kč. Z významnějších projektů jmenoval rekonstrukci ulice Dělnická v Havířově, průtah Stonavou, v Orlové ulice Cingrova a Nádražní, v Bohumíně most přes železnici.

 

MSK financuje opravy a údržby komunikací v celém MSK – 2000 km (okres Karviná má 215 km, ovšem mnohé ve čtyřpruhu a s nadprůměrnou intenzitou dopravy).

MSK provádí pravidelně inventuru stavu, zařazuje podle poškození do různých stupňů. MSK nestačí opravovat ani havarijní úseky, potřeba je vyčíslena na 6 mld Kč, z toho 2 mld Kč na poškozené mosty.

 

Dotace EU lze využít pouze na některé silnice II. třídy s napojením na evropskou síť, nelze použít na silnice III. třídy.

 

Rozpočet na údržbu je o 17% nižší než v předchozím roce, letošní zimní údržba byla vyšší včetně vysprávek poškozených komunikací. V tomto roce jsou v plánu 2 pokosy trávy kolem cest, byly zahájeny práce na 1. seči.

 

Významné poškození komunikací vzniká po nadměrných kůrovcových těžbách, zejména v oblasti Jeseníků.

 

Další výpadek v rozpočtu MSK je z důvodu snížení objemu hromadné dopravy (zejména uzavřené školy) ve výši 140 mil Kč.

 

V tématu ohledně trasy silnice I/67 a I/68 v územním plánu MSK bylo řečeno, že v současné době se zpracovává geotechnický posudek na trase I/67, která naváže na obchvat Karviné.

 

Obchvat Havířova se připravuje ve dvou etapách, první po Horní Suchou, druhá úsek do Třanovic. ŘSD řeší napojení I/68 přes I/67 na D1.

 

Pokračování I/68 přes Petřvald a Rychvald do Bohumína je již mimo přípravu, ovšem vypuštění trasy ze ZUR má podmínky, které je nutno splnit.

 

Obce SMOOK se shodly na nepotřebnosti trasy I/68 ve směru na Petřvald, Rychvald a Bohumín a na odstranění chráněné trasy v ZUR MS kraje.

 

Starostové si také přizvali k jednání o záměrech budoucího fungování elektrárny Dětmarovice (dále EDĚ) generálního ředitele Ing. Martina Hančara.

 

Ředitel EDĚ představil plány na budoucnost elektrárny Dětmarovice. V souladu s iniciativou EU Green deal jsou cíle snížit emise CO2 do r. 2030 na 40 %, zvednout podíl OZE na 32 % a realizovat energetické úspory 40 %.

 

ČEZ musí cíle EU respektovat, je přijata vize 2030 čistá energie zítřka. S tím souvisí potřeba snížit podíl uhlí ze současných 40 % na 12,5 % v r. 2030, navýšení výkonu OZE na 6 GW, akumulace a ukládání energie na 300 MW.

 

V letošním roce se plánuje snížení počtu zaměstnanců z 205 asi o 20, většinou to budou odchody do důchodu. Další snížení stavu bude v r. 2023 při ukončení výroby elektřiny.

 

Výroba tepla je zajištěna plynovými kotli. Záměrem je instalovat kogenerační jednotky jako přechodnou možnost, jak přejít od uhlí k OZE.

 

Dalším tématem byla novela stavebního zákona, jež byla schválena ve středu 26.5.2021 ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu a to včetně přesunu stavebních úřadů z obcí na nový státní úřad. Starostové přes SMS ČR i přes poslance vystupují proti této změně. - 2 -

 

Přítomní se shodli, že novela stavebního zákona není pro samosprávu akceptovatelná a přijali usnesení ve znění, že SMOOK nesouhlasí s novelou stavebního zákona ve znění pozměňovacího návrhu poslance Kolovratníka.